Hệ thống quản lý chất lượng

  • Thidaco đặt mình là Chủ đầu tư khi tư vấn, thiết kế để sản phẩm đạt được các yêu cầu về chất lượng, thời gian, hiệu quả trong đầu tư và khai thác.
  • Thidaco không ngừng cải thiện hệ thống chất lượng với mục tiêu đề ra là đạt tiêu chuẩn tốt nhất.
  • Thidaco được công bố thông tin về năng lực của tổ chức tham gia hoạt động xây dựng công trình:
  • Website: www.nangluchdxd.xd.gov.vn
  • Số thứ tự: 655
  • Thidaco xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001-2008 đã được đánh giá và cấp chứng nhận do:
  • Tổ Chức Chứng Nhận Tiêu Chuẩn Quốc Tế (ISC)
  • Số chứng nhận: HT3102.14.28