2.2. Yêu cầu đối với hệ thống phòng và chống cháy, nổ