https://daihocpccc.edu.vn/wp-content/uploads/2021/07/P4277.8.png

Lối và đường thoát nạn: Khái niệm và một số yêu cầu theo quy định tại QCVN 06:2021/BXD

Các yêu cầu đối với lối thoát nạn và đường thoát nạn trong thiết kế nhà và công trình là những yêu cầu cực kỳ quan trọng, nhằm giúp con người thoát nạn an toàn khi xảy ra các tình huống nguy hiểm, trong đó có cháy, nổ. Bài viết này phân tích để đưa ra một số nội dung chính liên quan đến lối và đường thoát nạn được quy định tại QCVN 06:2021/BXD (1), đồng thời là một trong những nguồn thông tin giúp cho chủ đầu tư, đơn vị tư vấn thiết kế, cơ quan quản lý nhà nước, công tác giảng dạy, tuyên truyền hiểu rõ hơn về lối và đường thoát nạn góp phần đảm bảo an toàn PCCC cho nhà và công trình.
Chi tiết