STT Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải file
1 TCVN 5737:2021 2021 Dự thảo sửa đổi TCVN 5738:2021 về Phòng cháy chữa cháy – Hệ thống báo cháy – Yêu cầu kỹ thuật
2 TCVN xxxx:2001 2021 Dự thảo TCVN xxxx:2021 Ống mềm kim loại kết nối cho sprinkler
3 TCVN xxxx:2001 2021 Dự thảo TCVN xxxx:2021 Hệ thống chữa cháy bằng khí tự động kích hoạt
4 TCVN xxxx:2021 2021 Dự thảo TCVN xxxx:2021 Chất chữa cháy gốc nước
5 TCVN xxxx:2021 2021 Dự thảo TCVN xxxx:2021: Hệ thống đèn chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn – Yêu cầu thiết kế, lắp đặt
6 QCVN 0x:2021/BCA 13/4/2021 2021 Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện phòng cháy chữa cháy
7 Phụ lục Thông tư 60/2015/TT-BCA 2021 Phụ Lục Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 60/2015/TT-BCA quy định về tiêu chuẩn, định mức trang bị phương tiện PCCC và CNCH cho lực lượng Cảnh sát PCCC
8 Dự thảo Thông tư 9/4/2021 2021 Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 60/2015/TT-BCA quy định về tiêu chuẩn, định mức trang bị phương tiện PCCC và CNCH cho lực lượng Cảnh sát PCCC
9 TCVN 13333:2021 2021 Dự thảo TCQG về Hệ thống chữa cháy bằng Sol – Khí – Yêu cầu về thiết kế, lắp đặt, kiểm tra và bảo dưỡng
10 TCVN 7161-5:2020 2020 Dự thảo TCQG về Hệ thống chữa cháy bằng khí – Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống
11 Bổ sung TCVN 5738:2001 2020 Dự thảo TCVN về hệ thống báo cháy tự động – Yêu cầu kỹ thuật (soát xét lần 2, sửa đổi và bổ sung TCVN 5738:2001) (Thời hạn góp ý trước ngày 18/7/2020)
12 Bổ sung TCVN 7336:2003 2020 Dự thảo TCVN về Phòng cháy chữa cháy – Hệ thống chữa cháy bằng nước – Yêu cầu thiết kế và lắp đặt (sửa đổi và bổ sung TCVN 7336:2003) (Thời hạn góp ý trước ngày 18/7/2020)
13 13TCVN xxxx:2021 2021 Dự thảo TCVN xxxx:2021 Lăng phun bọt chữa cháy cầm tay – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra
14 SỬA ĐỔI 1:2023 QCVN 06:2022/BXD 2023 Dự thảo Sửa đổi 1_QCVN 06 2022 BXD (11-10-2023 16h30) (LML 8-20)
15 Số: /TTr-BCA 2024 Tờ Trình – Dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ – Dự thảo lần 1
16 Luật số: /2024/QH15 2024 Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ – Dự thảo lần 1