STT Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải file
1 1353 2014 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy, chữa cháy số 40/2013/QH13
2 15/2012/QH13 2012 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012
3 4404 2001 Luật Phòng cháy, chữa cháy số 27/2001/QH10