STT Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải file
1 TTHC 2021 Thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an (Ban hành kèm theo Quyết định số 2974/QĐ-BCA-C07, Ngày 04/5/2021)
2 2974/QĐ-BCA-C07 2021 Quyết định số 2974/QĐ-BCA-C07 Vv công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an
3 99/2019/ QH14 2019 Nghị quyết số 99/2019/QH14 của Quốc hội : Về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy
4 630/QĐ/TTg 2020 Quyết định số 630/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị Quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy
5 07/CT-BCA-V28 2019 Chỉ thị sô: 07/CT-BCA về Tăng cường công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Công an nhân dân trong tình hình mới
6 47-CT/TW 2015 Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy
7 06/2014/QĐ-TTg 2014 Quyết định số 06/2014/QĐ-TTg ban hành quy chế phối hợp tìm kiếm, cứu nạn trên biển và trong vùng nước cảng biển
8 44/2012/QĐ-TTg 2012 Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy
9 1110/QĐ-TTg 2012 Quyết định số 1110/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đến năm 2020 và tầm nhìn năm 2030”
10 1634/CT-TTg 2010 Chỉ thị số 1634/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ Tăng cường chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
11 105/2009/QĐ-TTg 2009 Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp
12 95/2009/QĐ-TTg 2009 Quyết định số 95/2009/QĐ-TTg về việc cấm sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, đốt và thả “đèn trời”
13 46/2006/QĐ-TTg 2006 Quyết định số 46/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án quy hoạch tổng thể lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020
14 02/2006/CT-TTg 2006 Chỉ thị số 02/2006/CT-TTg về việc tăng cường chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy
15 21/2002/CT-TTg 2002 Chỉ thị số 21/2002/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng
16 369/TTg 1996 Quyết định số 369/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc lấy ngày 4/10 hàng năm là ngày phòng cháy, chữa cháy toàn dân
17 237/TTg 1996 Chỉ thị số 237-TTg CT về việc tăng cường các biện pháp thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy
18 175/CT-VPCP 1991 Chỉ thị số 175-CT về tăng cường công tác phòng cháy và chữa cháy
19 ../BC-UBND-PCNC 2023 10-5-2023 UBND TP BC TTg CP kiến nghị tháo gỡ
20 1091/c07-P3,P4,P7 2023 11-4-2023 công văn tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác đảm bảo an toàn pccc