STT Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải file
1 CV 98-C07-P4 2023 V/v Hướng dẩn nội dung áp dụng QCVN 06:2022/BXD
2 Dự thảo lần 1
Ngày 16/8/2022
2022 PHỤ LỤC THUYẾT MINH CHI TIẾT
SOÁT XÉT QCVN 06:2021/BXD
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
VỀ AN TOÀN CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH
3 Thiên Đăng
Bản PDF
2023 CÁC THAY ĐỔI CỦA QCVN 06:2022 SO VỚI QCVN 06:2021
NỘI DUNG GÓP Ý CHO QCVN 06:2021/BXD
4 Thiên Đăng
Bản Excel
2023 CÁC THAY ĐỔI CỦA QCVN 06:2022 SO VỚI QCVN 06:2021
NỘI DUNG GÓP Ý CHO QCVN 06:2021/BXD