Chương 1. Những kiến thức cơ bản về cháy, nổ

1.1. Các thuật ngữ dùng trong thiết kế và an toàn cháy, nổ
1.2. Khái niệm về cháy, nổ và đám cháy
1.3 Những yếu tố và điều kiện cần thiết cho sự cháy
1.4. Phân loại đám cháy, các dạng phát triển đám cháy
1.5. Cách phân biệt một đám cháy và chất cháy
1.6. Yêu cầu thiết kế và sử dụng chất chữa cháy

Chương 2. Các biện pháp phòng chống cháy, nổ

2.1. Nguyên nhân gây ra các đám cháy
2.2. Yêu cầu đối với hệ thống phòng và chống cháy, nổ
2.3. Các biện pháp cụ thể phòng ngừa cháy, nổ cho công trình xây dựng
2.4.  Kỹ thuật vận hành các thiết bị phòng chống cháy, nổ

Chương 3. Giải pháp thoát nạn cho người trong điều kiện cháy

3.1. Đặc điểm chuyển động của người khi có cháy
3.2. Lối, đường thoát nạn, các thời kỳ và yêu cầu thoát người
3.3. Thời gian thoát người
3.4. Phương pháp tổ chức thoát người khi có cháy
3.5. Sơ đồ thoát nạn

Phụ lục – Tiêu Chuẩn Thiết Kế Phòng Chống Cháy Nổ

Phụ lục 1. Ký hiệu hình vẽ dùng trên sơ đồ phòng cháy
Phụ lục 2. Một số quy định về phòng cháy chữa cháy khi thiết kế nhà cao tầng
Phụ lục 3. Một số quy định về phòng cháy chữa cháy khi thiết kế chợ và trung tâm thương mại

Tải về

QCVN 06:2020/BXD Phụ Lục