Tiêu chuẩn chung:

 • TCVN 48-1996 Phòng cháy chữa cháy doanh nghiệp thương mại và dịch vụ – Những quy định chung
 • TCVN 2622:1995 Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình – Yêu cầu thiết kế
 • TCVN 3254:1989 An toàn cháy – Yêu cầu chung
 • TCVN 3255:1986 An toàn nổ – Yêu cầu chung
 • TCVN 3890:2009 Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình – Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng
 • TCVN 3991:1985 Tiêu chuẩn phòng cháy trong thiết kế xây dựng – 1985
 • TCVN 3991:2012 Tiêu chuẩn phòng cháy trong thiết kế xây dựng – Thuật ngữ – định nghĩa
 • TCVN 4317:1986 Nhà kho – Nguyên tắc cơ bản để thiết kế
 • TCVN 4513:1988 Cấp nước bên trong – Tiêu chuẩn thiết kế
 • TCVN 4756:1989 Quy phạm về nối đất và nối không thiết bị điện
 • TCVN 4878:2009 Phòng Cháy Và Chữa Cháy – Phân Loại Cháy​
 • TCVN 4879:1989 Phòng cháy – Dấu hiệu an toàn
 • TCVN 5040:1990: Thiết bị phòng cháy và chữa cháy – Kí hiệu hình vẽ dùng trên sơ đồ phòng cháy – Yêu cầu kĩ thuật
 • TCVN 5065 : 1990 Khách sạn – Tiêu chuẩn thiết kế
 • TCVN 5303:1990: An toàn cháy – Thuật ngữ và định nghĩa
 • TCVN 5684:2003 An toàn cháy các công trình dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ – Yêu cầu chung
 • TCVN 5738:2001 Hệ thống báo cháy tự động – Yêu cầu kỹ thuật
 • TCVN 5760:1993 Hệ thống chữa cháy Yêu cầu chung về thiết kế, lắp đặt và sử dụng
 • TCVN 6101:1990 (ISO 6183:1990) – Thiết bị chữa cháy – hệ thống chữa cháy cacbon dioxit
 • TCVN 6161:1996 Tiêu chuẩn quy định yêu cầu thiết kế PCCC đối với chợ và trung tâm thương mại
 • TCVN 6379:1998 Thiết bị chữa cháy – Trụ nước chữa cháy – Yêu cầu kỹ thuật
 • TCVN 7336:2003 Hệ thống Sprinkler tự động – Yêu cầu thiết kế và lắp đặt
 • TCVN 7568-14:2015 Hệ thống báo cháy – Phần 14: Thiết kế, lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng các hệ thống báo cháy trong nhà và xung quanh tòa nhà

Tiêu chuẩn cháy nổ:

 • TCVN 177:1986 Vật liệu chịu lửa – Phương pháp xác định độ khối lượng riêng
 • TCVN 178:1986 Vật liệu chịu lửa – Phương pháp xác định độ hút nước, độ xốp và khối lượng thể tích
 • TCVN 179:1986 Vật liệu chịu lửa – Phương pháp xác định độ chịu lửa
 • TCVN 201:1986 Vật liệu chịu lửa – Phương pháp xác định độ co hay nở phụ
 • TCVN 202:1986 Vật liệu chịu lửa – Phương pháp xác định nhiệt độ biến dạng dưới tải trọng
 • TCVN 2622:1995 Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình – Yêu cầu thiết kế
 • TCVN 3146:1986 Công việc hàn điện – Yêu cầu chung về an toàn
 • TCVN 3254:1989 An toàn cháy – Yêu cầu chung (Fire safety – General requirements)
 • TCVN 3255:1986 An toàn nổ – Yêu cầu chung
 • TCVN 3890:2009 Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình – Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng
 • TCVN 4195:1995 Đất xây dựng – Phương pháp xác định khối lượng riêng trong phòng thí nghiệm
 • TCVN 4878:2009 Phòng Cháy Và Chữa Cháy – Phân Loại Cháy​
 • TCVN 5040:1990: Thiết bị phòng cháy và chữa cháy – Kí hiệu hình vẽ dùng trên sơ đồ phòng cháy – Yêu cầu kĩ thuật
 • TCVN 5738:2001 Hệ thống báo cháy tự động – Yêu cầu kỹ thuật
 • TCVN 5760:1993 Hệ thống chữa cháy Yêu cầu chung về thiết kế, lắp đặt và sử dụng
 • TCVN 6101:1990 (ISO 6183:1990) – Thiết bị chữa cháy – hệ thống chữa cháy cacbon dioxit
 • TCVN 6161:1996 Tiêu chuẩn quy định yêu cầu thiết kế PCCC đối với chợ và trung tâm thương mại
 • TCXDVN 306;2004 Nhà ở và công trình công cộng – Các thông số vi khí hậu trong phòng

Tiêu chuẩn PCCC nhà cao tầng, Khách sạn – Nhà nghỉ:

 • TCVN 6160:1996 Phòng cháy chữa cháy – Nhà cao tầng – Yêu cầu thiết kế

Tiêu chuẩn PCCC Nhà máy – Nhà xưởng:

 • TCVN 48-1996 Phòng cháy chữa cháy doanh nghiệp thương mại và dịch vụ – Những quy định chung
 • TCVN 4317:1986 Nhà kho – Nguyên tắc cơ bản để thiết kế

Tiêu chuẩn PCCC Chợ và Trung tâm thương mại:

 • TCVN 48:1996 Phòng cháy chữa cháy doanh nghiệp thương mại và dịch vụ – Những quy định chung
 • TCN 58-1997 Phòng cháy chữa cháy chợ và trung tâm thương mại, yêu cầu an toàn trong khai thác
 • TCVN 6161:1996 Phòng cháy chữa cháy – Chợ và trung tâm thương mại – Yêu cầu thiết kế

Tiêu chuẩn ngành về PCCC”

 • 20 TCN 33-1985 Cấp nước mạng lưới bên ngoài va công trình – Tiêu chuẩn thiết kế

Quy chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn xây dựng liên quan đến lĩnh vực PCCC:

 • QCVN 06:2010/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình
 • QCVN 08:2009/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia công trình ngầm đô thị Phần 1: Tầu điện ngầm
 • QCVN 08:2009/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia công trình ngầm đô thị Phần 2: Gara ô tô
 • QCVN 07:2016/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật
 • TCXD 215:1998 Phòng cháy chữa cháy – Từ vựng – Phát hiện cháy và báo động cháy
 • TCXD 216:1998 Phòng cháy chữa cháy – Từ vựng – Thiết bị chữa cháy
 • TCXD 217:1998 Phòng cháy chữa cháy – Từ vựng – Thuật ngữ chuyên dùng cho phòng cháy chữa cháy, cứu nạn và xử lý vật liệu nguy hiểm

Chúc Bạn thành công!