1.1. Các thuật ngữ dùng trong thiết kế và an toàn cháy, nổ