1.3. Những yếu tố và điều kiện cần thiết cho sự cháy