1.4. Phân loại đám cháy, các dạng phát triển đám cháy