BÁO CÁO
Khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng cháy, chữa cháy
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh