1091/c07-P3,P4,P7 CÔNG VĂN THÁO GỠ KHÓ KHĂN VƯỚNG MẮC TRONG CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN TOÀN PCCC 11/04/2023