• 11 TCN 18-84 QUY PHẠM TRANG BỊ ĐIỆN – QUY ĐỊNH CHUNG (Trích)