2.3. Các biện pháp cụ thể phòng ngừa cháy, nổ cho công trình xây dựng