2.4. Kỹ thuật vận hành các thiết bị phòng chống cháy, nổ