3.2. Lối, đường thoát nạn, các thời kỳ và yêu cầu thoát người