Chỉ thị số 1634/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ Tăng cường chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ