DỰ THẢO SỬA ĐỔI 1_QCVN 06 2022 BXD (11-10-2023 16h30) (LML 8-20)