Dự thảo sửa đổi TCVN 5738:2021 về Phòng cháy chữa cháy – Hệ thống báo cháy – Yêu cầu kỹ thuật