TCVN 7161-5_2020 Dự thảo TCQG về Hệ thống chữa cháy bằng khí – Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống