Dự thảo TCVN về hệ thống báo cháy tự động – Yêu cầu kỹ thuật (soát xét lần 2, sửa đổi và bổ sung TCVN 5738:2001) (Thời hạn góp ý trước ngày 18/7/2020)