Dự thảo TCVN xxxx:2021: Hệ thống đèn chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn – Yêu cầu thiết kế, lắp đặt