Dự thảo TCVN xxxx:2021 Hệ thống chữa cháy bằng khí tự động kích hoạt