Dự thảo TCVN xxxx:2021 Lăng phun bọt chữa cháy cầm tay – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra