• HỒ SƠ CÔNG TY THIÊN ĐĂNG
 1. Thư ngỏ Thiên Đăng 2016
 2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Thiên Đăng (Lần 7)
 3. Giấy xác nhận đủ diều kiện kinh doanh dich vu PCCC 19/07/2017
 4. Giấy xác nhận đủ diều kiện kinh doanh dich vu PCCC 15/03/2022
 5. Chứng chỉ năng lực xây dựng 19/06/2019
 6. Catalogues Năng Lực Thiên Đăng (Profile)
 7. Năng Lực Thiên Đăng (2022)
 8. Giấy chứng nhận ISO 9001:2015
 9. Giấy chứng nhận ISO 9001:2008
 10. Xác nhận đăng ký thông tin trên mạng đấu thầu quốc gia
 11. Thông tin website thương mại điện tử www.thiendang.net
 12. Năng lực Xây dựng trên website Bộ Xây Dựng
 13. Giấy xác nhận đủ diều kiện kinh doanh dich vu PCCC 19/07/2017 (HẾT HẠN)
 14. Nội Quy lao động 2018
 15. Sổ tay nhân viên 2022
 16. Tuyển dụng 2020
 • BẢN CÔNG CHỨNG ĐIỆN TỬ
 1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Thiên Đăng (Lần 7) – Công Chứng Điện Tử
 2. Giấy xác nhận đủ diều kiện kinh doanh dich vu PCCC 15/03/2022 – Công Chứng Điện Tử
 3. Chứng chỉ năng lực xây dựng 19/06/2019 – Công Chứng Điện Tử