https://thiendang.net/thidaco/tieu-chuan/nfpa/A_NFPA-17.pdf