Phụ lục 1. Ký hiệu hình vẽ dùng trên sơ đồ phòng cháy