Phụ lục 3. Một số quy định về phòng cháy chữa cháy khi thiết kế chợ và trung tâm thương mại