QCVN 07-3:2016/BXD : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia – Các công trình hạ tầng kỹ thuật – Công trình hào và tuyến kỹ thuật.