QCVN 07-6:2016/BXD : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia – Các công trình hạ tầng kỹ thuật – Công trình cấp xăng, dầu, khí đốt.