QCVN 07-9:2016/BXD : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia – Các công trình hạ tầng kỹ thuật – Công trình quản lý chất thải rắn và nhà vệ sinh công cộng.