TCVN 176:1986 Vật liệu chịu lửa – Phương pháp xác định độ bền nén