TCVN 177:1986 Vật liệu chịu lửa – Phương pháp xác định độ khối lượng riêng