TCVN 179:1986 Vật liệu chịu lửa – Phương pháp xác định độ chịu lửa