TCVN 2693:2007 (ASTM D 93 – 06) về Sản phẩm dầu mỏ – Phương pháp xác định điểm chớp cháy bằng thiết bị thử cốc kín Pensky-Martens