TCVN 3254:1989 An toàn cháy – Yêu cầu chung (Fire safety – General requirements)