TCVN 377:2006 Hệ thống cấp khí đốt trung tâm trong nhà ở – Tiêu chuẩn thiết kế.

Gas supply – Internal system in domestic – Design Standard.