TCVN 387:2006 Hệ thống cấp khí đốt trung tâm trong nhà ở – Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu.

Gas supply – Internal system in domestic- Standard for construction, check and acceptance.