TCVN 3991:1985 Tiêu chuẩn phòng cháy trong thiết kế xây dựng, Thuật ngữ – Định nghĩa (Standard for fire protection in building design, Terminology – definitions)