TCVN 4317:1986 Nhà kho – Nguyên tắc cơ bản để thiết kế