TCVN 4604:2012 Xí nghiệp công nghiệp-Nhà sản xuất-Tiêu chuẩn thiết kế