• TCVN 48:1996 Phòng cháy chữa cháy doanh nghiệp thương mại và dịch vụ những quy định chung