TCVN 5699-1:2010 Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự – An toàn – Phần 1: Yêu cầu chung.

Household and similar electrical appliances – Safety – Part 1: General requirements.