TCVN 5738:1993 Hệ thống báo cháy – Yêu cầu kĩ thuật  (Fire detection and alarm system – Technical requirements)