TCVN 5738:2000 Hệ thống báo cháy tự động – Yêu cầu kỹ thuật – Automatic fire alarm system – Technical requirements (Soát xét lần 1)