.TCVN 6008:2010 Thiết bị áp lực-Mối hàn-Yêu cầu kĩ thuật và phương pháp thử