TCVN 6154:1996 Bình chịu áp lực-Yêu cầu kĩ thuật an toàn về thiết kế, kết cấu, chế tạo-Phương pháp thử