TCVN 6155:1996 Bình chịu áp lực-Yêu cầu kĩ thuật an toàn về lắp đặt, sử dụng, sữa chữa